SBD Broker a.d.
Brokersko-Dilersko Društvo
Subotica
SBD Broker a.d.

DOPIS KLIJENTIMA

Obaveštavaju se klijenti Brokersko-dilerskog društva SBD Broker a.d. Subotica, sa sedištem u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15, MB: 08724792, da je na sednici Skupštine akcionara Društva dana 28.10.2019. godine doneta Odluka o prestanku obavljanja delatnosti investicionog društva i promeni pretežne delatnosti.
SBD Broker a.d. Subotica je zaključio Ugovor o preuzimanju računa finansijskih instrumenata klijenata sa Brokersko-dilerskim društvom ABC Broker a.d. Beograd, Novi Beograd, Gandijeva 7, tel. 011/3139-949.
SBD Broker a.d. Subotica će obavljati svoje redovno poslovanje sa klijentima do dana 02.12.2019. godine.

Više detalja u sekciji "Dokumenti", ili u sedištu SBD Broker-a a.d. Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15, svakog radnog dana u periodu od 09 do 14 časova, ili na brojeve telefona: 024/558-275, 024/554-003.

O nama

Brokersko-dilersko društvo SBD Broker a.d. Subotica je osnovano 2001. godine. Član je Beogradske berze i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Klijentima, u skladu sa dozvolom izdatom od strane Komisije za hartije od vrednosti, pruža usluge posredovanja pri prodaji i kupovini hartija od vrednosti na finansijskom tržištu (brokerski poslovi), i čuvanja i administriranja finansijskih instrumenata za račun klijenata. Pruža savetodavne usluge privrednim društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava, finansijskih analiza i izveštaja, kao i usluge korporativne agenture.

Usluge

Brokerske usluge

SBD Broker a.d. Subotica vrši otvaranje i vođenje računa hartija od vrednosti u Centralnom registru, depou i kliringu HoV i pruža usluge posredovanja u trgovini finansijskim instrumentima:

 • akcijama (javnih i nejavnih akcionarskih društava),
 • korporativnim obveznicama.

Na osnovu zaključenog Ugovora o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti i posredovanju u trgovini hartijama od vrednosti SBD Broker a.d. Subotica vrši sledeće usluge svojim klijentima:

 • čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta,
 • prijem i izvršenje naloga za prenos finansijskih instrumenata,
 • prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata,
 • izvršenje naloga za račun klijenta.

Korporativne usluge

U okviru korporativnih usluga SBD Broker a.d. Subotica obavlja poslove vezane za komunikaciju sa Centralnim registrom i Beogradskom berzom, kao korporativni agent. Vrši otvaranje emisionih računa i upis emisije akcija, sprovodi homogenizaciju akcija, vrši isplatu dividende.
Obavlja poslove vezane za pripremu i sprovođenje ponude za preuzimanje akcija, ponude za sticanje i otuđenje sopstvenih akcija, prinudni otkup i prinudnu prodaju akcija, kao i pružanje usluga vezanih za povećanje i smanjenje kapitala, statusnih promena i slično.

Uspostavljanje poslovnog odnosa

Dokumentacija potrebna za zaključenje ugovora o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti i posredovanju u trgovini hartijama od vrednosti

Za fizička lica:

 • Važeći lični dokument (lična karta, pasoš);
 • Ugovor o otvaranju i vođenju namenskog računa za kupovinu/prodaju hartija od vrednosti (kartica namenskog računa). Ukoliko klijent ne poseduje otvoren namenski račun, potrebno je da potpiše Ugovor o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti i posredovanju u trgovini hartijama od vrednosti, pa da naknadno u banci izvrši otvaranje potrebnog namenskog računa.

Za pravna lica:

 • Izvod sa APR-a (ili iz odgovarajućeg registra gde je izvršen upis pravnog lica);
 • OP obrazac;
 • Kopija ličnih dokumenata lica ovlašćenih za zastupanje;
 • Ovlašćenje za lice koje potpisuje dokumentaciju ukoliko to ne čini zakonski zastupnik;
 • Ugovor o otvaranju i vođenju namenskog računa za kupovinu/prodaju hartija od vrednosti. Ukoliko pravno lice ne poseduje otvoren namenski račun, potrebno je da potpiše Ugovor o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti i posredovanju u trgovini hartijama od vrednosti, pa da naknadno u banci izvrši otvaranje namenskog računa.

Dodatne usluge

U okviru dodatnih usluga SBD Broker a.d. Subotica privrednim društvima pruža:

 • savete društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima,
 • istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblik opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima.

Dokumenti

Kontakt

Brokersko-dilersko društvo
SBD BROKER A.D. SUBOTICA
Trg cara Jovana Nenada 15
24000 Subotica

Telefoni:
024/558-275
024/554-003
024/520-809
Fax:
024/554-003
mail: office@sbdbroker.co.rs

Linkovi

www.belex.rs
www.crhov.rs
www.sec.gov.rs
www.aod.rs
© 2017 SBD Broker All rights reserved.
SBD Broker a.d.
Brokersko-Dilersko Društvo
Trg Cara Jovana Nenada 15
24000 Subotica
Serbia
Phone: +381 (0) 24 554 003